ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

UMOWA NAJMU

UMOWA O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

W dniu…………………… pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby”, ul. Watykańska 6,
20-538 Lublin, którą reprezentuje:
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
zwaną w dalszym ciągu Wynajmującym, a …………………………………….…………..
PESEL: ……………….. legitymującym się dowodem osobistym……………………………..,
zamieszkałym …………………………………….. ,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………….,
zwanym w dalszym ciągu Najemcą, została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

 1. Od dnia …………………………….. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem lokal użytkowy nr ……
  położony …………………….budynku przy …………………………………. o powierzchni użytkowej ………..m2
  z przeznaczeniem na ……………………………………….…………………
  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, .…………………………………………………………………………………………………
 2. Wynajmujący przekaże Najemcy lokal protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

 1. Najemca jest zobowiązany opłacać miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu w wysokości ……….zł oraz obowiązujący w czasie trwania stosunku najmu podatek VAT (słownie: + VAT ).
 2. Niezależnie od czynszu, o którym mowa w ust. 1, Najemca ponosi opłaty związane z dostarczeniem do lokalu mediów technologicznych.
 3. Czynsz płatny będzie na konto Wynajmującego w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 4. Łącznie z czynszem Najemca uiszcza opłaty, o których mowa w ust.2. Wysokość tych opłat ustalana jest przez Wynajmującego zgodnie z faktycznie ponoszonymi kosztami, przypadającymi na lokal według zasad ustalonych pomiędzy dostawcami mediów a Wynajmującym.
 5. Wynajmujący zastrzega, że opłaty związane z użytkowaniem lokalu nie mogą być niższe od kosztów własnych Wynajmującego.

§ 3

 1. Najemca opłaca czynsz i opłaty, o których mowa w § 2 od dnia wskazanego w umowie, określonego w § 1 do dnia protokolarnego przekazania lokalu Wynajmującemu.
 2. W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu lub opłat ( określonych w § 2), Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.

§ 4

 1. Przed objęciem lokalu w używanie, najemca uiści kaucję w wysokości stanowiącej równowartość …. miesięcznych opłat określonych w § 2 tj. ……………..zł (słownie:……………………), tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego po rozwiązaniu stosunku najmu.
 2. Wniesiona przez Najemcę kaucja jest złożona przez Wynajmującego na koncie obrotowym Wynajmującego.
 3. Kaucja z oprocentowaniem wynikającym z prowadzenia przez Bank konta obrotowego, podlega zwrotowi po opuszczeniu przez Najemcę lokalu, pod warunkiem, iż Wynajmujący nie zgłasza roszczeń finansowych pod adresem Najemcy. W przeciwnym razie Wynajmujący przed zwrotem kaucji potrąca z niej swoje należności.

§ 5

Najemca zobowiązany jest do:
a) używanie wynajętego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i z należytą starannością,
b) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, p.poż, sanepid-u i innych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c) przestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w Spółdzielni „Czuby”,
d) nie dokonywania bez zgody wynajmującego żadnych zmian naruszających substancję lokalu,
e) utrzymanie dobrego stanu sanitarno-porządkowego wokół lokalu,
f) oznakowania lokalu w zakresie przepisów p.poż (drogi ewakuacyjne),
g) rozliczania się ze zużytej energii z Zakładem Energetycznym Lublin – Miasto.,
h) zawarcia umowy na wywóz nieczystości z przedsiębiorstwem wskazanym przez Urząd Miasta.

§ 6

W czasie trwania stosunku najmu, Najemca zobowiązany jest do przeprowadzania w lokalu na koszt własny następujących napraw i konserwacji:
1) Odnawianie lokalu polegające na:
a) malowaniu sufitów i ścian wraz z usunięciem drobnych uszkodzeń tynku, co najmniej raz na 4 lata,
b) malowaniu olejnym drzwi i okien, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania olejnego oraz grzejników, zlewozmywaków, spłuczek, rur i innych urządzeń malowanych olejno w miarę potrzeby dla zabezpieczenia przed korozją, ze względu na zużycie lub odpadnięcie farby chroniącej je przed zniszczeniem, jednak nie rzadziej niż raz na cztery lata.
2) naprawa wszelkich urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń.
3) Usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.
4) Naprawa drzwi, okien, mebli wbudowanych.
5) Naprawa bądź wymiana okuć, zamków, zamknięć itp.
6) Uzupełnienie oszklenia okien, drzwi i naświetli lokalu.
7) Naprawa bądź wymiana podłóg.
8) Usuwanie wszelkich uszkodzeń zarówno w lokalu jak i poza nim, powstałych z winy użytkownika lub osób prawa jego reprezentujących interesantów, gości itp.).

§ 7

Nie obciążają najemcy:
1) Naprawy polegające na usunięciu usterek wynikłych z wykonawstwa budowlanego lub wad materiałów budowlanych powstałych w okresie rękojmi za wady w budynkach nowo wzniesionych.
2) Naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
3) Naprawy wszystkich przewodów instalacji znajdujących się w lokalu ( z wyłączeniem gniazd wtykowych i przełączników) wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokalu.
4) Naprawy ścian, sufitów z zastrzeżeniem § 6.
5) Naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Wynajmującego ( np. usunięcie zacieków w wyniku nieszczelności dachu).

§ 8

 1. Jeżeli przy objęciu lokalu lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien go zawiadomić o tym bezzwłocznie, w przeciwnym razie odpowiada za szkodę.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za niewykonanie lub częściowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli przyczyny niewykonania spowodowane były okolicznościami sił wyższych.

§ 9

 1. Najemca może oddać lokal w podnajem w całości lub w części tylko za zgodą Wynajmującego.
 2. W przypadku zawarcia umowy podnajmu, Najemca ponosi odpowiedzialność względem Wynajmującego za działania lub zaniechania podnajemcy jak za swoje własne.

§ 10

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:
1) Używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję lokalu, budynku, albo używa lokalu w sposób pociągający za sobą jego zniszczenia.
2) Wykracza przeciw obowiązującemu porządkowi domowemu.
3) Zalega z zapłatą czynszu i innych opłat, co najmniej za dwa miesiące.
4) Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy.

§ 11

Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest:
1) Zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia go przez Wynajmującego.
2) Usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń lokalu, powstałych z winy użytkownika lub osób prawa jego reprezentujących.
3) Pokryć koszty zużycia lub wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia lokalu, zainstalowanych w ramach kosztów budowy i stanowiących normatywne wyposażenie lokalu.
4) Pokryć koszty zużycia lub wymiany podłóg.
5) Jeżeli Najemca lokal ulepszył, Wynajmujący ma prawo zatrzymać ulepszenie za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości, ustalonej komisyjnie w chwili zwrotu lokalu ( po uwzględnieniu kosztów zużycia ) lub zażądać aby Najemca je usunął, przywracając lokal do stanu pierwotnego.
6) W przypadku niewykonania przez Najemcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Najemca upoważnia Wynajmującego do zastępczego wykonania remontu. Koszty zastępczego wykonania remontu obciążają Najemcę.
7) Za okres przeprowadzania remontu przez Wynajmującego, Najemca ponosi opłaty, o których mowa w § 2, nie dłużej jednak niż przez okres jednego miesiąca.

§ 12

 1. W czasie trwania stosunku najmu czynsz, o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie tylko poprzez zmianę umowy zawartą w formie aneksu.
 2. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga uzasadnienia ani kalkulacji kosztów Wynajmującego.
 3. Najemca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania aneksu podpisać go lub w całości odesłać.
 4. Nie przyjęcie przez Najemcę wysokości czynszu zaproponowanego w aneksie lub brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Najemcę, którego bieg rozpoczyna się w tym miesiącu, w którym Najemca był zobowiązany do przyjęcia lub odrzucenia aneksu.

§ 13

W przypadku zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, Najemca niezależnie od świadczeń określonych w § 2 zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200 % obowiązującego czynszu, za każdy miesiąc zajmowania lokalu.

§ 14

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Rozwiązanie może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim ……. miesięcznym wypowiedzeniem , którego bieg kończy się na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 15

W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Zmiany umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wymagają jedynie jednostronnego oświadczenia Wynajmującego złożonego Najemcy na piśmie z podaniem zmieniających się przepisów.

§ 16

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 17

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Najemca a trzy Wynajmujący.

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

  Wersja do druku

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie