ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Regulamin rozliczania kosztów gzm i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali

Załącznik
do uchwały nr 30 / 8 / 2018
Rady Nadzorczej SM “Czuby”
z dnia 27.11.2018 r.

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:
Regulamin, zwany dalej GZM, został opracowany w oparciu o przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (skrót w treści: usm) Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 41 poz.1492),
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2002 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z 1998 r. z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) zwana dalej uopdop,
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwana dalej uor,
– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) zwana dalej ucpg,
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o VAT,
– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do:
  1) członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
  2) członków spółdzielni będących właścicielami lokali,
  3) osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  4) właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni,
  5) najemców lokali,
  6) użytkowników zajmujących lokale bez tytułu prawnego.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest udostępnienie jego lokalu, w szczególności, w celu:
  1) przeprowadzenia okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
  2) przeprowadzenia konserwacji, remontu, przebudowy lub usunięcia awarii w lokalu,
  3) dokonania wyceny wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego,
  4) zamontowania urządzeń pomiarowych i podzielników oraz ich legalizacji i wymiany,
  5) kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń.


ROZDZIAŁ II
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

§ 3

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwane dalej kosztami GZM obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz koszty eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielni.
 2. Rozliczanie kosztów GZM przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
 3. Koszty GZM ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości (za wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych wg zasad przyjętych w spółdzielni).
 4. Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów GZM oraz ustalania (kalkulacji) wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo – finansowy spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo – finansowego w trakcie roku następują zmiany w GZM, to dopuszcza się korektę ustaleń planu oraz opłat za używanie lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 4

Koszty GZM kalkuluje się, rozlicza i ustala miesięczną wysokość opłat za lokale z podziałem na:

 1. Niezależne od spółdzielni
  1) energia elektryczna
  2) ubezpieczenia
  3) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
  4) sprzątanie klatek schodowych
  5) abonament za wodomierz MPWiK
  6) konserwacja dźwigów i hydroforni
  7) konserwacja co / węzła ciepłowniczego
  8) konserwacja domofonu i montaż
  9) przeglądy techniczne obowiązkowe
  10) dostawa sygnału RTV
  11) opłata za odpady komunalne
  12) gaz
  13) energia cieplna (co, cw użytkowa)
  14) zimna woda i kanalizacja
 2. Zależne od spółdzielni
  1) eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
  2) odpis na fundusz remontowy
  3) działalność kulturalno – oświatowa
  4) utrzymanie mienia spółdzielni
  5) odpisy na fundusze celowe

§ 5

 1. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów GZM w zależności od rodzaju kosztów są:
  1) osiedle
  2) nieruchomość
  3) lokal
  4) jeden metr kwadratowy (m2 p.u.)
  5) osoba w lokalu
  6) wskazania urządzeń pomiarowych
  7) udział właścicieli w nieruchomościach wspólnych
  8) inne o ile dotyczą opłat niezależnych od Spółdzielni, a pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami (np. m3)
 2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, wc, garderoby itp. pomieszczenia służące mieszkalnym celom użytkownika.
 3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, piwnic.
 4. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak np.: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, wc, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, piwnice (w tym przynależne do lokalu), itp. z wyjątkiem antresol, balkonów i logii.
 5. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 6. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.
 7. Podstawą do rozliczania niektórych składników kosztów GZM fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, uwzględnia się osoby zgłoszone do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym nie jest zgłoszona żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę “1” (jeden) z wyłączeniem opłaty za odpady komunalne.

§ 6

1. KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

 1. energia elektryczna
  Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości obsługiwane przez te urządzenia.
 2. ubezpieczenia
  Koszty ubezpieczenia majątku są ewidencjonowane i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na nieruchomości danego osiedla.
 3. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu
  Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości i rozliczany proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.

  Właściciele lokali stanowiących odrębną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą.
  Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości, proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.
 4. sprzątanie klatek schodowych
  Koszty sprzątania klatek schodowych – rozliczane są na lokale w danej klatce schodowej.
 5. abonament za wodomierz MPWiK
  Opłaty abonamentowe za wodomierze MPWiK są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do ilości lokali w poszczególnych nieruchomościach.
 6. konserwacja dźwigów i hydroforni
  Koszty konserwacji dźwigów i hydroforni – rozliczane na lokal (dotyczy nieruchomości wyposażonych w dźwigi i korzystających z hydroforni).
 7. konserwacja co / węzła ciepłowniczego
  Koszty konserwacji co – rozliczane na m2 pow. użytkowej lokali, a w przypadku mieszkaniowych węzłów cieplnych – rozliczane na lokal.
 8. konserwacja domofonu
  Koszty konserwacji domofonów – rozliczane na lokal.
 9. przeglądy techniczne obowiązkowe
  Koszty przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej w budynkach – rozliczane na m2.
 10. dostawa sygnału RTV
  Koszty dostawy sygnału RTV – rozliczane na lokal (nie obejmuje opłat za pakiety programowe operatorów).
 11. oplata za odpady komunalne
  Opłaty za odpady komunalne ustalane są wg zasad określonych przez Gminę Lublin.
 12. gaz
  Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie na nieruchomości wyposażone w liczniki zbiorcze.
  Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach.
 13. energia cieplna (co, cw użytkowa)
  Koszty dostawy energii cieplnej obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej na rzecz usługodawców zewnętrznych oraz wydatki ponoszone w związku z eksploatacją kotłowni gazowych będących w zasobach spółdzielni.

  Zaliczki na dostawę energii cieplnej na c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego mieszkania.
  Zaliczki na dostawę energii cieplnej na przygotowanie c.w. użytkowej ustalane są w ramach danego osiedla odrębnie dla każdej wymiennikowni ciepła, która zasila dany zespół budynków, proporcjonalnie do m3 zużytej c.w. w danym lokalu mieszkalnym. Rozliczenie kosztów (w tym zaliczek) dostawy energii cieplnej na c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą SM “Czuby”.
 14. zimna woda i kanalizacja
  Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, uiszczane na rzecz usługodawców zewnętrznych.Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego z osiedli, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach i hydroforniach. Rozliczane są zgodnie z regulaminem rozliczania zużycia wody.


2. KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

 1. eksploatacja, konserwacja, zarządzanie
  Koszty eksploatacji, konserwacji, zarządzania obejmują wydatki spółdzielni na:Koszty eksploatacji obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
  Koszty eksploatacji są ewidencjonowane zbiorczo na osiedla i rozliczane proporcjonalnie na powierzchnię użytkową w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni.

  Koszty zarządzania obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości.
  Koszty zarządzania są ewidencjonowane zbiorczo dla całości zasobów Spółdzielni i rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie spółdzielni zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Koszty konserwacji bieżącej obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont.
  Koszty konserwacji bieżącej osiedla, których nie można zakwalifikować bezpośrednio do nieruchomości są rozliczane na nieruchomości proporcjonalnie do m2 wszystkich zasobów w osiedlu.

 2. odpis na fundusz remontowy
  Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m2 p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki na zadania celowe, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp., które określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.

  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określa “Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM “Czuby”.

 3. działalność kulturalno – oświatowa
  Członkowie spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Domy Kultury. Opłaty na działalność kulturalno – oświatową od lokalu uchwala Rada Nadzorcza na podstawie podjętych uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.Właściciele lokali nie będący członkami mogą korzystać z takiej działalności wyłącznie za odpłatnością.
  Nie ustala się opłat od lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni.

  Koszty dotyczące lokali własnych są odnoszone i ewidencjonowane bezpośrednio w koszty działalności, na której potrzeby są wykorzystywane.
  Szczegółowe zasady działalności kulturalno – oświatowej zawarte są w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 4. utrzymanie mienia spółdzielni
  Wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości spółdzielni określonych w art. 40 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Decyzje w sprawie wysokości opłat i wykorzystania środków na mienie podejmuje Zarząd Spółdzielni, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
 5. odpisy na fundusze celowe
  Szczegółowe zasady tworzenia funduszy celowych określają „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 7

 1. Przez mienie spółdzielni – należy rozumieć nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, w szczególności:
  a) nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej
  b) lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
  c) dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony,
  d) tereny niezabudowane,
  e) ciągi komunikacyjne,
  f) ogólnodostępne parkingi,
  g) place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone,
  h) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.
 2. Kierunki tworzenia i wykorzystania mienia spółdzielni:
  a) przychody – wpływy środków finansowych:
  – z naliczeń na utrzymanie mienia
  – z najmu lokali użytkowych
  – z dzierżawy terenu
  – z innych tytułów
  b) rozchody – wydatki na pokrycie:
  – kosztów obsługi mienia
  – kosztów utrzymania budynków (ADM, DK, Zarząd)
  – kosztów utrzymania lokali użytkowych
  – kosztów dzierżawy
  – podatku od nieruchomości
  – wieczystego użytkowanie gruntów
  – ubezpieczenia majątku
  – konserwacji i remontów mienia
  – innych wydatków na utrzymanie mienia wg potrzeb po analizie i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.


ROZDZIAŁ III
USTALANIE (KALKULACJA) OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU

§ 8

Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji podstawowej na rok następny winno przyjmować się koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany, pomniejszone o pożytki z nieruchomości z roku poprzedzającego rok planowany, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów, np. inflacja. Przy czym rok poprzedzający rok planowany to ostatni rok zamknięty finansowo.
Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla każdej nieruchomości ustalane są indywidualnie.
Kalkulację stawki opłaty eksploatacyjnej oraz jej wysokość i innych opłat za lokale sporządza się na podstawie ustaleń Zarządu w formie tabel.

§ 9

Koszty GZM, przypadające na lokal użytkowy zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, których wysokość określa umowa najmu.

§ 10

Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do końca miesiąca.
Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia może naliczać odsetki ustawowe.

§ 11

O zmianie wysokości opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokalu, spółdzielnia zawiadamia osoby, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 12

Opłaty za używanie lokali obejmują również spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali:

 1. w wysokości określonej przez Zarząd dla lokali wyłączonych z pomocy budżetowej w zakresie spłat kredytów,
 2. w wysokości określonej odrębnymi przepisami dla lokali objętych pomocą państwa w zakresie ich spłaty.

§ 13

Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:

 1. w kasie Spółdzielni,
 2. przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Z – ca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Jerzy Kaczmarski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie