ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Regulamin Pracy Zarządu SM Czuby

Załącznik
do uchwały nr 125/1/2010
Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie
z dnia 21.12.2010 r.

 


REGULAMIN
PRACY ZARZĄDU SM „CZUBY” W LUBLINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 2

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie Spółdzielni innym jej organom.
 2. Realizacja przez Zarząd zadań odbywa się przy współdziałaniu z Radą Nadzorczą lub innymi organami Spółdzielni, jeżeli tego wymagają przepisy ustawy lub Statutu Spółdzielni.

§ 3

Zasady wyboru i odwoływania Członków Zarządu określa Statut Spółdzielni, Regulamin wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie i Regulamin odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.

II. ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 4

Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie, podejmuje uchwały w zakresie przewidzianym w § 5 niniejszego regulaminu. Podjęte przez Zarząd decyzje i czynności stanowią podstawę prawną do jednoosobowego ich wykonywania dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.

§ 5

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
1) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz, urzędów i instytucji a także osób trzecich,
2) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
3) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni oraz programów działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,
5) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
6) ustalanie zasad prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni dla wykonania zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,
7) ustalanie zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagrodzeń bieżących, awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę
8) podpisywanie jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokółów dodatkowych,
9) opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków w przedmiocie koniecznych zmian w tym zakresie,
10) uchwalanie regulaminu pracy osób pozostających w stosunku pracy i innych wewnętrznych regulaminów związanych z ich pracą w Spółdzielni,
11) zwoływanie zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni Walnego Zgromadzenia,
12) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
13) analiza działalności Spółdzielni na podstawie ustaleń w wyniku jej lustracji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie sposobu wykonania zaleceń polustracyjnych,
14) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
15) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę
16) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
17) udzielanie pełnomocnictwa Członkowi Zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej zakładu oraz pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
18) udzielanie pełnomocnictw
19) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
20) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
21) zawieranie z członkami umów:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
22) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
23) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej w przez Walne Zgromadzenie (§ 79 pkt 8 Statutu Spółdzielni).

§ 6

Postanowienia § 5 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni przedłożonej do jego rozpatrzenia przez Członka Zarządu lub inne organy Spółdzielni.

§ 7

 1. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki Zarząd może podjąć uchwałę lub postanowienie w drodze kurendy (obiegiem), z tym, że należy je wpisać do protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 8

 1. Do ważności uchwał i postanowień i postanowień Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Zarządu.
 2. Uchwały i postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

III. PODZIAŁ PRACY W ZARZĄDZIE

§ 9

Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje.

§ 10

 1. Do zakresu działania Członków Zarządu należy:
  a) udział w posiedzeniach Zarządu oraz w podejmowaniu uchwał, postanowień i innych czynności przewidzianych do kompetencji Zarządu,
  b) wydawanie decyzji związanych z wykonaniem uchwał i postanowień Zarządu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na wyznaczonym im odcinku pracy Spółdzielni.
 2. Członkowie Zarządu, niezależnie od współudziału w kolegialnym zarządzaniu sprawami Spółdzielni kierują i sprawują osobisty nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych, przypisanych im w uchwalonej przez Radę strukturze organizacyjnej Spółdzielni.
 3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonania uchwał i postanowień Zarządu na wyznaczonym odcinku pracy oraz składania na posiedzeniach Zarządu informacji o przebiegu ich realizacji.
 4. Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście – na zasadach przewidzianych w ustawie.

§ 11

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu podejmuje decyzje niezbędne do właściwego wykonania zadań.
 2. Prezesowi Zarządu w wykonywaniu jego funkcji, o których mowa w ust. 1 podporządkowani są pozostali Członkowie Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 4. Do zakresu działania Prezesa Zarządu oprócz zadań, o których mowa w § 10 niniejszego regulaminu, należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Zarządu wobec pozostałych organów Spółdzielni,
  b) koordynowanie pracy pozostałych Członków Zarządu,
  c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,
  d) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i innych materiałów Zarządu oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie Nadzorczej i innym organom Spółdzielni,
  e) wydawanie koniecznych zarządzeń i decyzji wynikających z wprowadzenia na terenie Spółdzielni obowiązujących przepisów prawa, bądź też z konkretnych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni.
 5. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa jego funkcje pełni upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 6. Prezes Zarządu może również w okresie pełnienia obowiązków przekazać niektóre swoje uprawnienia innemu Członkowi Zarządu lub pełnomocnikowi Zarządu

§ 12

 1. Do zakresu działania Zastępcy Prezesa Zarządu należy wykonywanie zadań i uprawnień, o których mowa w § 10 niniejszego regulaminu w zakresie powierzonych mu zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa – w granicach upoważnień udzielonych mu przez Radę i Zarząd Spółdzielni.
 2. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji Członka Zarządu. W takim przypadku sprawa winna być przedstawiona do rozstrzygnięcia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

§ 13

Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu a w szczególności dokonuje za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy tj. zwalnianie, zatrudnianie, ustalanie wysokości i dokonywanie zmian wynagrodzenia, udzielanie kar porządkowych, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 14

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu Członkowi zarządu, mają skutek prawny wobec Spółdzielni.

§ 15

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności pranych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 16

Zarząd może powoływać komisje wnioskujące, opiniodawcze lub doradcze. Zakres i zasady działania tych komisji oraz ich skład osobowy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

IV. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu. Jeżeli jedna z tych osób nie może zwołać posiedzenia Zarządu, posiedzenie to zwołuje Członek Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu.
 3. Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 18 – skreślić

§ 19

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, członkowie i pracownicy Spółdzielni, których wnioski lub sprawy są przedmiotem posiedzenia oraz przedstawiciele związków zawodowych w przypadku podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych.

§ 20

 1. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu powinien zawierać sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, a ponadto przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie Prezesa lub innego Członka Zarządu z wykonania podjętych przez Zarząd uchwał i postanowień oraz sprawozdanie Prezesa w wykonania zaleceń Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Niezbędne materiały dotyczące porządku obrad Zarządu powinny być doręczone Członkom Zarządu i innym zainteresowanym osobom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z materiałami.

§ 21

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 2. Sprawy będące przedmiotem obrad Zarządu referują członkowie Zarządu lub za zgodą przewodniczącego posiedzenia wyznaczeni pracownicy Spółdzielni, bądź też inne zaproszone osoby.
 3. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad odpowiada właściwy Członek Zarządu, zgodnie z podziałem czynności, o którym mowa w § 10.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokólant.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
a) kolejny numer, datę,
b) listę obecnych na posiedzeniu,
c) porządek obrad,
d) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz treść oświadczeń zgłoszonych do protokółu,
e) stwierdzenie powzięcia uchwały lub postanowienia, ich pełny tekst, jeżeli nie są one dołączone do protokółu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
f) wyniki głosowania.

3. Sporządzone w formie załączników do protokółu uchwały i postanowienia Zarządu powinny być podpisane przez co najmniej dwóch Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

4. Rejestr uchwał i postanowień Zarządu prowadzi specjalista ds. samorządowych.

5. Oryginały uchwał, postanowień i innych dokumentów oraz książkę protokółów z posiedzeń Zarządu przechowuje specjalista ds. samorządowych Zarządu w lokalu Spółdzielni, tak by zawsze były dostępne dla osób zainteresowanych z organów kontroli.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Z chwilą dokonania zmian w składzie Zarządu nowo wybrany Członek /Członkowie/ Zarządu rozpoczyna swą działalność w oparciu o protokolarne przejęcie zadań i wyznaczonych odcinków pracy od ustępującego Członka /Członków/ Zarządu.
 2. Protokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faktycznego na przejmowanych odcinkach działalności Spółdzielni na dzień przekazania, ze szczególnym uwzględnieniem spraw w toku, podjętych zobowiązań i zaległości w pracy.
 3. W przypadku dokonania zmian w całym składzie Zarządu do protokółu przejęcia należy dołączyć:
  a) wyciąg z rejestru sądowego Spółdzielni,
  b) wykaz należności i zobowiązań finansowych Spółdzielni,
  c) księgi protokółów oraz inne dokumenty.

§ 24

 1. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Protokół po podpisaniu przez ustępującego i nowo wybranego Członka /Członków/ Zarządu oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej obecnego przy przejmowaniu, otrzymują bezpośrednio zainteresowani oraz Prezes Zarządu przejmującego.

§ 25

 1. Bezzwłocznie po wyborze – Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zgłosić do Sądu Rejestrowego imiona i nazwiska nowo wybranych i ustępujących Członków Zarządu – celem dokonania stosownych wpisów i skreśleń w rejestrze sądowym Spółdzielni.
 2. Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące pełnomocników Zarządu do dokonywania czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej zakładu.

§ 26

Pierwsze posiedzenie Zarządu w uzupełnionym lub zmienionym składzie powinno w porządku dziennym przewidywać dokonanie podziału czynności pomiędzy nowych Członków Zarządu, zapoznanie ich z regulaminem pracy Zarządu oraz ustalenie planu działania na tle protokółu przejęcia. Czynności te powinny być dokonane przy udziale przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odnotowane w protokóle Zarządu.

§ 27

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie