ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

REGULAMIN dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom SM “Czuby”

Załącznik
do uchwały Nr 19 / 3 / 2019
Rady Nadzorczej
SM „Czuby”w Lublinie
z dnia 15.10.2019 r.


REGULAMIN
dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o art. 18 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 8a i § 87 ust.1 pkt 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni.

§ 1

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ma prawo:

 1. otrzymać nieodpłatnie odpis aktualnego Statutu Spółdzielni.
 2. otrzymać nieodpłatnie odpisy regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu Spółdzielni.
 3. otrzymać za odpłatnością kopie pozostałych regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych.
 4. otrzymać za odpłatnością teksty umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają praw tych osób oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni /art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze/.

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1, udostępnia się lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu.
Wzór wniosku opracowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 3

Roczne sprawozdania finansowe, przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

§ 4

 1. W przypadku braku udostępnienia członkom spółdzielni dokumentów oraz materiałów o których mowa w art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje członkowi spółdzielni w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą na podstawie § 87 ust.1 pkt 32 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.
 3. Odpisy dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do:
– założenia rejestru wydanych kserokopii dokumentów,
– założenia rejestru udostępnianych dokumentów.
Każdy członek ma obowiązek pokwitować pisemnie zestawienie otrzymanych pism.

§ 6

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogą być udostępniane Spółdzielcom także w innej formie niż to mówi regulamin (np.: Internet).

§ 7

 1. Ustala się następujące stawki za wykonanie odbitek ksero dokumentów:
  1. odbitki formatu A-4                              – 1 zł (brutto)
  2. odbitki formatu A-4 dwustronna            – 2 zł (brutto)
  3. odbitka formatu A-3                             – 2 zł (brutto)
  4. odbitka formatu A-3 dwustronna           – 4 zł (brutto)
 2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przed otrzymaniem kserokopii pożądanych dokumentów, przedstawia pracownikowi Spółdzielni dowód wpłaty wymaganej kwoty w kasie Spółdzielni.

§ 8

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 15.10.2019 r. roku Uchwałą 19/3/2019 i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie