ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Czuby Osiedla pełne zieleni SM Czuby Nowoczesne budownictwo SM Czuby Ekologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 17/30/2013
Rady Nadzorczej
z dnia 9.04.2013 r.

REGULAMIN
KOMISJI SPOŁECZNO – SAMORZĄDOWEJ

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Społeczno –Samorządowa zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień.

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie:
  a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
  b) uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z prawem,
  c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich,
 2. analiza działalności domów kultury i wspieranie ich działalności,
 3. współpraca z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 4. analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”,
 5. uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
 3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
 2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag, zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji.

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

image_pdfimage_print
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie