ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Czuby Osiedla pełne zieleni SM Czuby Nowoczesne budownictwo SM Czuby Ekologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 17/30/2013
Rady Nadzorczej
z dnia 9.04.2013 r.

REGULAMIN
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna Inwestycji zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych Uprawnień.

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. opiniowanie:
  a) projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji,
  b) zasad używania lokali,
  c) struktury organizacyjnej pionu GZM,
  d) planów gospodarczych,
  e) przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
  f) rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,
 2. analiza:
  a) programu docieplania zasobów SM „Czuby”,
  b) gospodarki lokalami użytkowymi,
  c) gospodarki parkingami,
  d) dzierżawy terenów,
  e) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  f) gospodarki mieniem Spółdzielni,
  g) kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
  h) ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji,
 3. ocena:
  a) realizacji rocznego planu remontów i inwestycji,
  b) realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  c) stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
  d) osiągniętych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej,
  e) realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
  f) realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań Komisji,
  g) realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  h) stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych,
 4. rozpatrywanie:
  a) pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  b) spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
  c) wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  d) wniosków kierowanych przez Zarząd,
  e) skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
  f) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla– mieszczących się w zakresie działania Komisji,
  g) innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy,
 5. monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania Komisji.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej , który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
 3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
 2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag, zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana prze rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

image_pdfimage_print
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie