ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Czuby Osiedla pełne zieleni SM Czuby Nowoczesne budownictwo SM Czuby Ekologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 17/30/2013
Rady Nadzorczej
z dnia 9.04.2013 r.

 

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień.

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań Komisji w szczególności należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni,
 2. opiniowanie:
  e) projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów,
  f) rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu,
  g) sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni,
  h) projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej,
 3. ocena realizacji:
  a) zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
  b) wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
 4. dokonywanie okresowej oceny Spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i
  analizy ekonomiczne w zakresie:
  a) wykonania planów gospodarczo – finansowych,
  b) zatrudnienia i funduszu płac,
  c) windykacji należności czynszowych,
  d) zobowiązań Spółdzielni,
 5. rozpatrywanie:
  a) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
  b) odwołań od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  c) skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
 2. Komisja może – za zgodą Prezydium powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 6

 1. Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.
 2. Komisja jest uprawniona do przekazywania bezpośrednio Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni wniosków wynikających z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo – kontrolnych.
 3. Komisja jest zobowiązana do przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o realizacji wydanych poleceń i wniosków Zarządowi Spółdzielni.
 4. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§ 7

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
 3. Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 8

 1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
 2. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania na posiedzeniu Komisji są jawne.

§ 9

 1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
 2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni. Opinia taka podpisana przez rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji.

§ 10

 1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

image_pdfimage_print
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie