ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Czuby Osiedla pełne zieleni SM Czuby Nowoczesne budownictwo SM Czuby Ekologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Załącznik
do uchwały 1 / 2 / 2016
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
Lublinie z dnia 26.01.2016 r.

REGULAMIN
PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

§ 1

Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 11 ust. 2 i art.1711 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.).

§ 2

Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność.

§ 3

Do przetargu mogą przystępować osoby, które obok warunków przetargu muszą spełniać statutowe warunki przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

§ 4

Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:
– ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej,
– ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni,
– wywieszenie informacji w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:

 1. pełną nazwę organizatora przetargu,
 2. przedmiot przetargu: adres lokalu, powierzchnia, kondygnacja, forma tytułu prawnego,
 3. wysokość ceny wywoławczej,
 4. wysokość wadium oraz sposób i termin wpłaty,
 5. termin i miejsce przetargu,
 6. zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

§ 6

 1. Przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
 2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  – określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
  – zobowiązanie się oferenta do spełnienia wymogów statutowych przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu.

§ 7

 1. Wadium ustala się w wysokości do 10% ceny wywoławczej mieszkania. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 2. Cenę wywoławczą ustala się indywidualnie dla każdego mieszkania.

§ 8

 1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu.
 2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
 3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóty, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.
 5. Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych.
 6. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego przez Komisję postąpienia w czasie licytacji.
 7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.
 8. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
 9. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 10. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.

§ 9

 1. Osoba wygrywająca przetarg zawiadamiana jest pisemnie w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku w zakresie wyłącznie jej dotyczącym.
 2. W zawiadomieniu podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz uprzedza się o skutkach wynikających z § 10.
 3. Przyjęcie w poczet członków następuje po wpłacie ceny zgłoszonej na przetargu a przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Cena zgłoszona na przetargu nie podlega weryfikacji z tytułu stanu technicznego lokalu mieszkalnego.

§ 10

Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium.

§ 11

Osoba nabywająca prawo do lokalu mieszkalnego ponosić będzie koszty jego eksploatacji od daty postawienia lokalu mieszkalnego do dyspozycji, wskazanej w piśmie Spółdzielni.

§ 12

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej do wpłaty ceny zgłoszonej do przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

§ 13

W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do:
– ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

image_pdfimage_print
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie