Uchwała Nr 8/2018 z dnia 21.03.2018 r. RPN Osiedla Skarpa

Uchwała Nr 8/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie: umieszczenie reklam na budynku

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 26.02.2018 r. najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radości 9/5a Okulistyka S.C., Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie dwóch reklam na fasadzie budynku przy ul. Radości 9, z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m2 powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek
Uchwała Nr 7/2018 z dnia 21.03.2018 r. RPN Osiedla Skarpa

Uchwała Nr 7/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie: przedłużenie umowy o dzierżawę terenu w nieruchomości ES 13

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia przedłużyć umowę dzierżawy terenu z firmą Netia Telekom Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej przy ul. Górniczej 1 w nieruchomości ES 13, zawartą na czas określony do dnia 3 maja 2019 r. Dzierżawca przeznacza dzierżawioną nieruchomość na usytuowanie modułów centrali telefonicznej Netia Lublin Telekom SA z siedzibą w Łęcznej.
RPNO „Skarpa” wnioskuje zawarcie umowy na czas nieokreślony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek
Uchwała Nr 6/2018 z dnia 21.03.2018 r. RPN Osiedla Skarpa

Uchwała Nr 6/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie: finansowanie robót remontowych w nieruchomości ES 17 w 2018 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę, by płatność za wykonanie docieplenia ściany budynku Sympatyczna 4 nastąpiła z funduszu remontowego nieruchomości ES 17 w dwóch terminach:
– kwota 50 400 zł w terminie umownym (z funduszu remontowego nieruchomości zaplanowanego na 2018 rok),
– pozostała kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, tj. ok. 30 120 zł w terminie do 31.03.2019 – z funduszu remontowego nieruchomości ES 17 na 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek
Uchwała Nr 06/2018 z dnia 19.03.2018 r.

Uchwała Nr 6/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 25 ul. Bursztynowa 31.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 31 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2018 rok :
Remont elewacji budynku ( 2.965 m2) – z kwoty 226.987,- zł brutto na kwotę 236.675,88 zł brutto.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński
Uchwała Nr 05/2018 z dnia 19.03.2018 r.

Uchwała Nr 5/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 13 ul. Bursztynowa 29.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 29 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2018 rok :
Remont elewacji budynku ( 2.070 m2) – z kwoty 159.390,- zł brutto na kwotę 170.260,27 zł.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński
Uchwała Nr 04/2018 z dnia 19.03.2018 r.

Uchwała Nr 4/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok” w Lublinie , działając na podstawie§ 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 24 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2018 rok
– montaż turbowentów – 3 szt x 702 zł = 2.106,- zł (brutto)

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński
Uchwała Nr 03/2018 z dnia 19.03.2018 r.

Uchwała Nr 3/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 03 ul. Szmaragdowa 36.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 36 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2018 rok :
– Malowanie elewacji ścian klatki schodowej nr X – XVII ( 1.600 m2) – szacunkowy koszt 88.000,- zł brutto;
– Malowanie elewacji -likwidacja boni i zabrudzeń powierzchniowych na ścianach szczytowych kl. X i XVII (210 m2) – szacunkowy koszt 33.600,- zł brutto.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za,0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński
Uchwała Nr 5/2018 z dnia 22.02.2018 r.

UCHWAŁA NR 5/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie: ustawienia przez firmę InPost paczkomatu przy ul. Sasankowej 8.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” pozytywnie opiniuje ustawienie paczkomatu przy zachodniej ścianie sklepu Żabka w budynku przy ul. Sasankowej 8 przez firmę InPost SA pod warunkiem poszerzenia chodnika na całej długości o szerokość zajmowaną przez paczkomat, tj. 80 cm.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

 
Uchwała Nr 4/2018 z dnia 22.02.2018 r.

UCHWAŁA NR 4/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2018 r. w nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust.2 pkt. 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać korekty planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 na 2018 rok dodając poz. „mycie i odgrzybianie elewacji północnej budynku przy ul. Sasankowej 5” i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 13.500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

 
Uchwała Nr 3/2018 z dnia 22.02.2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2018 r. w nieruchomości przy ul. Watykańska 6, 8, 10

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust.2 pkt.3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 na 2018 rok polegającej na:

  1. zwiększeniu kwoty na odnowienie kabin (lifting) i malowanie drzwi szybowych dźwigów budynku przy ul. Watykańskiej 10 z kwoty 20.000 zł na 24.000 zł.
  2. dodaniu poz. Wymiana okien na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Watykańskiej 6 i przeznacza na ten cel kwoty w wys. 2.100 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz